Julkissektorin hankinnat vaaliteemana

Eduskuntavaalien alla on esitetty arvioita julkisten hankintojen volyymista ja niiden jakautumisesta markkinoilta tapahtuviin ostoihin ja julkissektorin sisäiseen kaupankäyntiin. Näin saatujen lukujen perusteella on arvioitu julkisiin hankintoihin liittyvää säästöpotentiaalia, jonka haarukka on ollut muutamasta sadasta miljoonasta useisiin miljardeihin.

Todellinen hankintavolyymi

Arvioiden perustana olevien kokonaisostojen haarukaksi on arvioitu 45–50 miljardia euroa. Handata-tietokannan datan perusteella voidaan helposti osoittaa, että arviohaarukan yläraja noin 50 miljardia on melko lähellä todellista hankintavolyymia. Pitää kuitenkin muistaa, että esimerkiksi valtion salassa pidettävien ostojen volyymi (2–3 miljardia euroa) ei ole mukana luvuissa, joten julkisten hankintojen volyymi lienee noin 52–53 miljardia euroa vuodessa.

Julkisuudessa on spekuloitu ostojen jakautumisesta ostoihin markkinoilta ja julkisen sektorin sisäiseen kaupankäyntiin. On esitetty, että ostot markkinoilta olisivat noin 30 miljardia euroa / vuosi ja julkisen sektorin sisäisen kaupankäynnin arvo olisi noin 15 miljardia euroa. Arviot ovat alakanttiin ja osin virheellisiä.

Julkisensektorin ostoista tietoa tarjolla

Handata-tietokannassa on tallennettuna yli 50 miljoonaa julkissektorin ostolaskua. Tietokannan sisältämien julkissektorin ostojen yhteisarvo on lähes 100 miljardia euroa. Tietokanta kattaa noin 75 % julkissektorin ostojen volyymista, joten tietojen perusteella laskettujen lukujen luotettavuus on korkealla tasolla.

Julkissektorin ostot markkinoilta on arvioitu varsin optimisesti olevan noin 30 miljardia. Handata-tietokannan lukujen perusteella 44 % eli noin 22 miljardia euroa julkissektorin ostoista tehdään yksityissektorin markkinatoimijoilta ja loput 56 % eli noin 28 miljardia euroa kertyy julkissektorin sisäisestä kaupankäynnistä.

Handata-tietokanta on maamme ylivoimaisesti laajin julkisten hankintojen tietolähde ja sitä jalostamalla voidaan luoda luotettava, lähes kaikki julkissektorin hankinnat sisältävä tietokanta. Esteenä on niin Kuntaliiton kuin Valtiokonttorin haluttomuus ohjeistaa ja vaatia viranomaisia julkaisemaan ostonsa avoimena datana. Kun tämä este saadaan poistettua tarkentamalla avoimen datan sääntelyä ja luomalla yksityiskohtaiset menetelmät ja ohjeet datan keräämiseen, niin voimme tuottaa entistä luotettavampaa tietoa julkisten hankintojen volyymista ja niiden markkinavaikutuksista sekä säästöpotentiaalista koko yhteiskunnan hyödyksi.

Julkisten hankintojen merkittävä säästöpotentiaali

Edellä olevan perusteella voidaan todeta julkisten hankintojen säästöpotentiaalin olevan merkittävä. Vuosittaiset kokonaisostot noin 50–52 miljardia euroa omaa mittavan säästöpotentiaalin. Eheän, luotettavan ja yhtenäisen, avoimena datana julkaistavan tiedon avulla julkisten hankintojen kilpailuttamista voidaan tehostaa, ottaa käyttöön tiedolla johtamisen työkalut ja tehokkaammat analyysimenetelmät säästöjen saamiseksi.

Säästötavoitteiden perustaksi muutama luku:

  • yhden (1 %) tehostaminen tuo säästöjä 500–520 miljoonaa euroa / vuosi, eli vaalikaudessa säästöt noin 2,0 miljardia euroa
  • viiden (5 %) tehostaminen tuo säästöjä noin 2,5 miljardia euroa / vuosi eli vaalikaudessa säästöt noin 10 miljardia euroa

Kilpailun, markkinaehtoisesti tapahtuvien hankintojen lisäämisen ja oikean tiedon avulla muutaman prosentin vuosittainen säästöpotentiaali on realistinen tavoite. Sitä kannattaa myös tavoitella sen julkista taloutta tervehdyttävän vaikutuksen johdosta.

Ostolaskudatan julkaisemisen pelisäännöt kuntoon

  • Velvoitetaan kaikki julkisen sektorin verovaroja käyttävät toimijat julkaisemaan ostonsa avoimena datana mukaan lukien niiden osaomistamat inhouse yhtiöt ja muut julkisyhteisöjen konserneihin kuuluvat yhtiöt, säätiöt ja yhdistykset.
  • Luodaan yhtenäinen tietomalli ja kattava ohjeistus lähdedatan automatisoituun analysointiin, keräämiseen, käsittelyyn ja raportointiin
  • Tallennetaan vertailukelpoinen ja yhdenmukainen data yhteen tai rajapintojen avulla toisiinsa yhteydessä oleviin tietokantoihin
  • Mahdollistetaan kaikille halukkaille datan hyödyntäminen

Yhteenveto

Pelisääntöjen laittaminen kuntoon mahdollistaa entistä tehokkaammin toteutettavat julkiset hankinnat ja niihin sisältyvän säästöpotentiaalin hyödyntämisen. Jatkossa hyödynnettävät datavarannot voidaan rakentaa aitoon tietoon perustuen, ottaa käyttöön tehokkaat kilpailutusmenetelmät ja tiedolla johtamisen työkalut sekä hyödyntää tietoa monipuolisten analyysimenetelmien avulla. Näin toimien saadaan luotettavaa tietoa verovarojen käytöstä julkissektorin hankinnoissa ja luodaan edellytykset niiden omaavan säästöpotentiaalin hyödyntämiseen.

Jorma Saariketo
hankinta-asiantuntija

Uusimmat blogikirjoitukset

21.02.2024
Julkaistun datan tilannekuva 2023
→ Lue artikkeli
03.04.2023
Julkissektorin hankinnat vaaliteemana
→ Lue artikkeli
25.10.2022
Uudenkaupungin ostolaskut julkiseksi
→ Lue artikkeli